Disclaimer


Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootrste mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. Geert Aaldering natuurfotografie is dan ook niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevold is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen.

Geert Aaldering natuurfotografie behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Geert Aaldering natuurfotografie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan Geert Aaldering, dit kan via het contactformulier.